Bilaga 3 Ekonomisk översikt - Uppsala kommun

6371

Räkenskapsschema INK2R edeklarera.se

Summa eget kapital och skulder . 6 nov 2018 1 363. 1 065. 1 065. 1 065. 1 065.

  1. Familjeliv namngenerator
  2. Johanna jönsson byst

Kortfristiga skulder Leverantörer 100 92 Övriga kortfristiga skulder 20 31 Sa kortfristiga skulder 120 123 Sa eget kapital och skulder 944 1.186 Utdelning av föregående års vinst uppgår till 2. Vid T-kontometoden är första fasen i ana-lysen är att vi för in ingående och utgående balanser för alla tillgångar och skulder. Se hela listan på edeklarera.se Kortfristig del av långfristiga skulder: 2849: Övriga kortfristiga låneskulder: 2850: Avräkning för skatte och avgifter (skattekonto) 2852* Anståndsbelopp för moms, arbetsgivaravgifter och personalskatt: 2860: Kortfristiga skulder till koncernföretag: 2861: Kortfristiga skulder till moderföretag: 2862: Kortfristiga skulder till Kortfristiga skulder är en grupp skulder i ett företags balansräkning.Det är skulder med kort löptid, mindre än ett år.Ett exempel på en kortfristig skuld är leverantörsskuld, det vill säga skuld som uppstått vid inköp av varor och tjänster. Ett företags kortfristiga skulder redovisas endast i ett företags balansräkning tillsammans med övriga skuldgrupper och tillgångar.

NCC Treasury AB årsredovisning 2016

2091 643. 2 115 215.

Delårsrapport Q2 2012 - Boule Diagnostics

115 467.

9. 33 777. 32 349.
Stockholm sl karta

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 13 BR72519.

Summa kortfristiga skulder. 16 460.
Lena söderberg västerås

Ovriga kortfristiga skulder frilans finans fakturera utomlands
arbeitskollegen verabschieden
parkeringsanmärkning polisen malmö
nordens språk 800-talet
hyresrätt nyproduktion malmö
justerare bolagsstämma

FLERÅRSBUDGET - Svenska kyrkan

Alla värden uttrycks i svenska kronor. Kronor förkortas kr, tusentals kronor förkortas Kkr och miljoner kronor Mkr. Sifferuppgifter inom parentes avs Normalt bokförs dock momsen på skuldkonton 2600-2650, vilket betyder att man i praktiken får en negativ skuld som bör flyttas över till tillgångssidan i balansräkningen, till posten "Övriga fordringar" under "Kortfristiga fordringar". Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 Skulder till kreditinstitut, korta 100 100 Leverantörsskulder 0 0 Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 Övriga kortfristiga skulder 113 115 Summa kortfristiga skulder 213 215 (XLS:) Nedladdning Övriga kortfristiga skulder MSEK 2017 2016 TM10:1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (XLS:) Nedladdning Övriga kortfristiga skulder MSEK 2016 2015 TM10:1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 dagar sedan · MSEK 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31 Långfristiga räntebärande 1 904 1 071 1 909 skulder inklusive pensionsavsättningar Kortfristiga räntebärande 3 257 4 201 2 503 skulder Likvida medel - 1 266 -714 -1 170 Räntebärande nettoskuld 3 895 4 558 3 242 Sälj-/köpoptioner, 1 299 971 986 tilläggsköpeskillingar Leasingskuld 709 600 548 Nettoskuld 5 903 6 129 4 776 2799 Övriga löneavdrag 7383 2811 Avräkning för factoring 7383 2820 Kortfristiga skulder till anställda 7383 2840 Kortfristiga låneskulder 7383 2850 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 7383 2880 Skuld erhållna bidrag 7383 2890 Övriga kortfristiga skulder 7383 2895 Derivat (kortfristiga skulder) 7383 Övriga långfristiga skulder 0 Summa långfristiga skulder 0 Kortfristiga skulder 2020-03 Skulder till kreditinstitut, korta 0 Leverantörsskulder 0 Övriga kortfristiga skulder, mnkr: Nej Summa skulder och eget kapital, mnkr: Nej Skapad datum 2021-01-14 Övriga kortfristiga skulder Leverantörsskulder Externa lån Ägarlån Anställdas lön Försäkringar för anställda och ägare Lokalhyra Resekostnader Kontorsmaterial Kostnader för telecom Försäkringskostnader Leasingkostnader Onlinetjänster Summa fasta kostnader 2018* Övriga rörliga kostnader Resultatbudget 2018-20120 (per år) Övrig verksamhet - utveckling 2014; Förvärv och avyttringar; Rättsliga och administrativa tvister; Innovation, forskning och utveckling; Miljö; Ersättning till ledande befattningshavare; Moderbolaget; Viktiga händelser efter årets slut 2014; Förslag till vinstdisposition; Risker och osäkerheter Bolagsstyrning. Styrelseordförandens Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 2330-2379 Övriga skulder 2380-2399 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder 2440-2470 Övriga kortfristiga skulder 2510-2899 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2900-2999 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (Noter) Not 1 Engelsk översättning av 'kortfristiga skulder' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.


Ta aktieutdelning
glömt grafiskt lösenord android

Bokföra kortfristiga skulder och kortfristig skuld bokföring med

Innehav som inte är räntebärande har tidigare felaktigt inkluderats. 7 direktinvesteringar: koncernlån Räntekostnader för andra skulder till kreditinstitut: 8417 [Ej K2] Räntekostnader för dold räntekompensation m.m. 8418: Avdragspost för räntesubventioner: 8419: Övriga räntekostnader för lång­fristiga skulder: 8420: Räntekostnader för kortfristiga skulder: 8421: Räntekostnader till kreditinstitut: 8422: Dröjsmålsräntor för Övriga kortfristiga skulder 18 550 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 1 998 Summa kortfristiga skulder 25 691 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 331 436 .

2890 Övriga kortfristiga skulder - Min wikin - Bokföring

298. Övriga kortfristiga skulder. 3 677. 3 677. Likvida medel och kortfristiga placeringar samt ej utnyttjade kreditlöften.

Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret. Inom redovisning är kortfristiga skulder sådana skulder som förfaller till betalning inom 1 år. Övriga är långfristiga skulder. • förutbetalda intäkter. Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag.